• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siam University
คณะศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านภาษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึก ฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนจากอาจารย์ ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเน้นให้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำไม่ต่ำกว่า 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึก งานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ คณะยังมุ่งฝึกฝนให้ นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมี ทักษะ การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม  - ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลและรับฟังการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2557  

- The World Conference on Hospitality, Tourism and Event Research (WHTER) & the International Convention and Expo Summit 2013 (ICES 2013) in Bangkok, ​Thailand.

Hosted by Siam University Read more

- กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 9 ระหว่าง วันที่  4 พฤษภาคม – 12 กันยายน  2556   รายละเอียด

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 

:: สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ภาค 2/2556::