• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siam University

คณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์

E-mail Print PDF

คณาจารย์

 

ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
การศึกษา
คบ. (สังคมและภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
111-101 จิตวิทยาทั่วไป
100-107 อารยธรรมศึกษา
112-101 อารยธรรม

อาจารย์ ภัทรพงศ์ ประกอบผล
การศึกษา
พย.บ (สุขภาพจิต)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สส.ม (จิตเวช)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอน
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
111-101 จิตวิทยาทั่วไป
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว

อาจารย์ สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
การศึกษา
ค.บ. (ดนตรีสากล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ปรัชญา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์
100-107 อารยธรรมศึกษา

ดร.อังคณา ใจเหิม
การศึกษา
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ )  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอน
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

อาจารย์วิจิตรา จามจุรี
การศึกษา
ศศ.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สค.ม.สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน
112-106 ไทยศึกษา
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ
การศึกษา
ค.บ. ดนตรีสากล สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วิชาที่สอน
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม

อาจารย์อิศรทรรศ ภิรมย์
การศึกษา
ค.บ. ดนตรีสากล สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วิชาที่สอน
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม

Last Updated ( Monday, 09 June 2014 20:36 )