• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siam University

การประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail Print PDF


 

 


- ข่าวการประกันคุณภาพ

ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลและรับฟังการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2557

 

- การประกันคุณภาพระดับภาควิชา
- การประกันคุณภาพระดับคณะ
- แผนยุทธศาสตร์ / โครงการคณะปีการศึกษา 25556
- ข้อมูลสารสนเทศ

- ข้อมูลวิชาการด้านการเรียนการสอน

- ข้อมูลวิชาการด้านการวิจัย

- ข้อมูลวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ข้อมูลวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบบริการนักศึกษา
ระบบบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
- การจัดการความรู้ (KM)
- ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ
ข้อมูล รายงาน สถิติการตีพิมพ์บทความวิชาการ- ฐานข้อมูลการเพิ่มพูลความรู้ของบุคลากร- การบริหารความเสี่ยง

- องค์กรแห่งการเรียนรู้

- การสังเคราะห์งานวิจัย/การบูรณาการLast Updated ( Tuesday, 10 June 2014 09:05 )