• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siam University

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

E-mail Print PDF

 

 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา “ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ”ปณิธาน “คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตและมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย”
วิสัยทัศน์ คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวและด้านภาษาต่างประเทศรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พันธกิจ (Mission)

1 ด้านการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล


2 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการ พัฒนาการบริหาร การดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ชุมชนให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมสารสนเทศ ตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้


4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม รวมทั้งดำเนินชีวิตได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยีสมัยใหม่


5 ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัว และโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของคณะศิลปศาสตร์สู่มาตรฐานทางวิชาการ

 

ประวัติ คณะกรรมการบริหาร โครงสร้างองค์กร ปรัชญา นโยบาย ข้อมูลพื้นฐาน คุณลักษณะของบัณฑิต

 

 

Last Updated ( Wednesday, 25 January 2012 14:48 )