• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siam University

นโยบายคณะศิลปศาสตร์

E-mail Print PDF

 

นโยบายของคณะศิลปศาสตร์

1.    มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการ
3.   มุ่งพัฒนาเชิงวิชาการและนำสู่การบริการวิชาการแก่สังคม
4.   การดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมไทย
5.   พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ
6.   มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานภายนอก

 

ประวัติ คณะกรรมการบริหาร โครงสร้างองค์กร ปรัชญา นโยบาย ข้อมูลพื้นฐาน คุณลักษณะของบัณฑิต

 

 

Last Updated ( Wednesday, 25 January 2012 14:42 )