• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siam University

ข้อมูลวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail Print PDF

 


 

โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556

 

  1. โครงการดนตรีเพื่อชุมชน
  2. โครงการคลื่นลูกใหม่ใจอาสา
  3. โครงการภาษาอังกฤษอาสาพัฒนาชุมชน
  4. โครงการดนตรีเพื่อชุมชน
  5. โครงการภาษาอังกฤษอาสาพัฒนาชุมชน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  6. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการ  : การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
  7. โครงการสัมมนาบุคลากรในสถานศึกษา  “แนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการในสถานศึกษาโดยใช้การนิเทศ”

 

Last Updated ( Monday, 09 June 2014 20:57 )