มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home งานวิจัย / บทความ งานวิจัย >

งานวิจัย

E-mail Print PDF

1. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

    คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยสยาม

2. INNOVATIVE STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES IN THAILAND   

    Dr. Nut-tapon Nimmanphatcharin   (ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

3. Multimedia    

    Dr. Nut-tapon Nimmanphatcharin (ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

4. การตอบสนองความถี่ของระบบไฟฟ้ากําลังของประเทศไทย  Load Frequency Response of the Thailand Power System   

    วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ อาทิตย์ โสตรโยม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

5. การประมาณSec.รูปคลื่นอิมพัลส์เฉลี่ยโดยวิธีเครือข่ายฟังก์ชันวงรัศมี  Mean-Curve Estimation on Impulse Waveforms Using

    Radial  Basis Function Networks  

    โตมร สุนทรนภา สิทธิพร เพ็ชรกิจ วรากร ศรีเชวงทรัพย์ และ คัมภีร์ ธิราวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

6. การวิเคราะห์วงจร ZVS และ NON-ZVS เรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์แบบกึ่งบริดจ์ Circuit Analysis of ZVS

    and NON-ZVS Half-Bridge Resonant Inverter 

    ยงยุทธ นาราษฎร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

7. วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส Single Phase Matrix Converter 

    วิโชค โห้ทองคํา  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

8. New Floating Capacitance Multipliers 

    W. Petchakit and S. Petchakit

9. วงจรหารสัญญาณอนาลอกโดยใช้ OTAs Analog Dividers Based on OTAs 

    วิจิตรา เพ็ชรกิจ และ สิทธิพร เพ็ชรกิจ

10. The Collective Impacts of A Bundle of Travel Determinants on Repeat Visitation.  

      Journal of Hospitality & Tourism Research, 27(2): 217-236 

      Rittichainuwat Ngamsom, B., Qu, H., & Leong, J. (2003).

11. The Image of Thailand as An International Travel Destination. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, April, 42(2): 82-95.

      Rittichainuwat Ngamsom, B., Qu, H., & Brown, T. (2001).

12. Implementation Carwash Service in Gas Service - Station 

      Researchers: Ms. Napak Kaewmunee  Advisor: Dr. Nut-tapon Nimmanphatcharin

13. Development of E-commerce in Bangkok  

     Researchers: Pornsawan Jiraprueksanont Supa Wissawacharn  Advisor: Dr. Nut-tapon Nimmanphatcharin

14. มาตรฐานสำหรับร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับสังคมไทย (Research project for game shops)

      ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี
      ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช

15. Analysis of Circuit Operation under ZVS and NON-Zvs Conditions in a Phase-shift Control Resonant Inverter Taking into Account Drain -      Source Capacitance for the Load of Induction Heationg    :  Yougyuth  Naras , Viriya  Pichetjamroen

16. Effect of Humidity on the Micro-aggregation Structure and Adhesion Properties of Segmented Polyurethanes
       Teerin  Kongpun

 17. Current Mode First Order Phase Shifter Based on CDTA
        Wipavan  Narksarp and Seangrawee  Buakaew

18. Pavement Thickness Design Thresholds of Having Doweled Joints and Concrets Shoulders
       Jenjiwat  Tanakul

19. Performance Evaluation of Single Phase AC-AC Matrix Converter Tested with Passive Loads
      Prasopchok  Hothongkham

20. Realization of CMOS OTAs Current Mode Universal Filter Based on Lossless Differentiation Circuits
      Montri  Somdunyakanok

21. Variational Probabilistic Method for Multiuser Detector over Wireless CDMA System
       Tuchsanai  Ploysuwan

21. การจำลองทางคอมพิวเตอร์และการดูดซับพลังงานของท่อหน้าตัดหลายเหลี่ยมภายในแรงกระแทก
      สมญา  ภูนะยา


22. การพัฒนาเครื่องมือวัดความสูงของฐานรองฟันจับโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้เส้นเอ็นขึง
      พิทักษ์พงษ์  บุญประสม


23. การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ด้วยระบบพีเอสเอ-ผลผลิตจากโครงการสหกิจศึกษา
      ปิติกันต์  รักราชการ  และ อำพล  สิริชื่นสุวรรณ


24. การออกแบบและสร้างระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านพักอาศัย
      ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร

25. กังหันลมแบบพอเพียง

      พ.ต.ประพัฒน์  อุทโยภาศ

26.ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ระหว่างไทย – สปป.ลาว กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม-แขวงคำม่วน และ เชียงราย-แขวงบ่อแก้ว

      ดร.ชลิศา รัตรสาร  

27.พฤติกรรมและการรับรู้ความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2555

     รุ่งฤดี มีสมบูรณ์

28.บทบาทของเภสัชกรในการให้ความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยนอกของคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลตำรวจ

      ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล

29.สมุนไพรกับโรคเบาหวาน

     ทักษิณ จันทร์สิงห์

 

 

  

Last Updated ( Thursday, 27 June 2013 11:15 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo