มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home งานวิจัย / บทความ บทความ >

บทความ

E-mail Print PDF

1. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและต้นทุนการดำเนินงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง ของท่าเรือกรุงเทพ–ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือดานัง  

    ดร.ชลิศา รัตรสาร

2. การศึกษาการค้าไทย-ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ 

    ดร.ชลิศา รัตรสาร และ ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

3. การพึ่งพาต่างประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

    ปรัชญา ปิ่นมณี ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยสยาม

4. ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย: เขตฝั่งธนบุรี   

    เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

5. มองเศรษฐกิจไทยและผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมผู้ประกอบการ 

    ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ดร. สัมฤทธ์ เทียนดำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

6. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติต่อโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก 

    แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม  ภาควิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม

7. มองเป้าหมายและภารกิจของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม : โรงงานในเขตฝั่งธนบุรี 

    Watch Out Thai SMEs’ Goals and Missions: Thonburi’s Manufacturing 

    ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ดร. วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

8. การศึกษากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: แบบจำลองเชิงทฤษฎี   

    ปรัชญา ปิ่นมณี  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยสยาม

9. OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร (OTOP as manufacturers’ alternative in agricultural market) 

    เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา 

      ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์  ภาควิชาการจัดการอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม

11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค วัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร

      (Factors Related to the Teenage Consumers’ One Tumbon One Product Satisfaction

      in the Department Stores in Bangkok)

      เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

12. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

      แพรภัทรา ยอดแก้ว ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ม.สยาม

13. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

      Factors Influencing Consumers’ Behavior in Choosing Fitness Centers

      นรเศรษฐ กมลสุทธิ จิรวุฒิ หลอมประโคน จิราพร อังศุวิโรจน์กุล ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

14. การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย 

      สมพร ปานยินดี ภาควิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม

15. ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ  

      กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์  ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

16. ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ  

      ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันไทยวิจัยและศึกษาเพื่อการพัฒนา 

17. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

      (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ) 

      The study of relationship between the search for related lesson information on internet and the achievement

      of student’s learning (Case study of the subject of Business Quantitative Analysis)

      มัลลิกา เวสประชุม

18. นักศึกษาได้อะไรจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

      ดร.ชลิศา รัตรสาร ภาควิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

19. การใช้ Balanced Scorecard ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

      “An application of balanced scorecard as a technique for university improvement“

      ดร. วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

20. Strategic Management at New Economy in University 

      ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

21. Quality of Teaching and Learning by TOWS Techniques 

      ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

22. Strategic Warehouse Information Systems 

      ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

23. Strategic Human Resource Information Systems 

      ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

24. การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นฟัซซี่ สำหรับปัญหาการเลือกผู้จัดหา

       ธัชณนท์ แดนเขต

 25. การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับแนวทางการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม

        ปุณยิศา คืนดี

26. เทคนิคทางเลือกสำหรับการศึกษาขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ในประเทศไทย

       ณัฐพล พุฒยางกูร

27. Buddhism and Learning Effectiveness   

       Kanchana  Pinpromraj

28. Teachers' Personality 

       Kongkiat  Khunasathitchai

29. An Investigation on English Language Learning Attitudes of Siam University Students   

      Monta  Chaihiranwattana, Sirikun  Nookua

30. Thailand under Obesity Crisis   

       Parichart  Kumcheen

31. The Patterns of Language Use in the Southernmost Provinces of Thailand 

       Sirikun  Nookua

 32. ประเทศไทยในเวทีประชาคมอาเซียน-มุมมองด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

        วรรษมน  กุลจิรันธร

33. ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับผู้เรียนในสังคมไทย  

       อัชฌาศิณี  พรหมายนต์

34. การป้องกันและบำบัดอาการเจ็บป่วยด้วย... อิริยาบถบำบัด
       ภัทรพร  อรัณยภาค

35. The oretical and Practical Analysis of 6-pulse Three-Phase PWM AC-AC Matrix Converter

      ดร.ประสพโชค โห้ทองคำ

36. การซ่อมแซมและป้องกันความชื้นอาคารท่าเรือ
       อ.ภาคภูมิ มงคลสังข์

37. ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหม : ศึกษากรณีผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

       อาจาย์ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง กับ ร.ต.อ. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์

38. Neural Network Based Loading Margin Approximation for Static Voltage Stability  in Power Systems

       ผศ.ดร. อาทิตย์  โสตรโยม

39. การบริหารคุณภาพโดยรวมในองค์กรบริการภาครัฐ
       รศ.ดร.วันชัย  ริจิรวนิช

40. การปรับปรุงการทำงานของเครื่องสแกนเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ
       ผศ.ดร. อาทิตย์  โสตรโยม

41. ปัญหาการติดต่อสื่อสารภายในโครงการก่อสร้าง

       รศ.ดร.วันชัย  ริจิรวนิช

42. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
       ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

43. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของปราสาทหินพิมาย และปราสาทเขาพนมรุ้ง ตีพิมพ์วารสารกระแสวัฒนธรรม

       สมภพ   ชาตวนิช  

44. การจัดรายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณโดยเรือหางยาว

       สมภพ   ชาตวนิช

45. การเตรียม DPPH และสารอนุพันธ์

       ผศ.พรชัย เปรมไกรสร และอาจารย์วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์

  

 

Last Updated ( Monday, 22 April 2013 14:40 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo