มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา >

กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา

E-mail Print PDF

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.นิ่มนวล ศรีจาด : Download

2. แบบ มคอ.3 (ภาษาไทย)  : Download , แบบ มคอ.3 (ภาษาอังกฤษ) : Download

3. (ตัวอย่าง) รายละเอียดของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2009 17:33 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo