"มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 ธันวาคม 2557 โทร 02-867-8088"
Home กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา >

กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา

E-mail Print PDF

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.นิ่มนวล ศรีจาด : Download

2. แบบ มคอ.3 (ภาษาไทย)  : Download , แบบ มคอ.3 (ภาษาอังกฤษ) : Download

3. (ตัวอย่าง) รายละเอียดของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2009 17:33 )  

my eport

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo