มหาวิทยาลัยสยาม เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ขณะนี้กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2557 ทุกวันที่สำนักรับสมัคร โทร. 02-867-8088 หรือ e-mail : pisit@siam.edu
Home เอกสารการประชุมใหญ่ 30/10/2552 กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา >

กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา

E-mail Print PDF

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.นิ่มนวล ศรีจาด : Download

2. แบบ มคอ.3 (ภาษาไทย)  : Download , แบบ มคอ.3 (ภาษาอังกฤษ) : Download

3. (ตัวอย่าง) รายละเอียดของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2009 17:33 )  

my eport

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo