มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวงานวิจัย / พัฒนา ม.สยามจับมือ มช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ >

ม.สยามจับมือ มช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

E-mail Print PDF

               

            ดร.พรชัย  มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย และการทำกิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553

                                         

         โดยความร่วมมือดังกล่าวคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ต่างตระหนักถึงความสำคัญของกสนประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่

                                      

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศิริกายะ  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ความเข้าใจ และขยายเครือข่ายทางด้านวิชาการและวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

                                      

           จากความร่วมมือดังกล่าว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นผลงานวิจัยร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนวรรณที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ซึ่งจะได้เก็บแบบสอบถามในเดือน มิถุนายน และสรุปผลการวิจัยในเดือน กรกฏาคม รวมทั้งจะได้นำเสนอผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ในเดือนตุลาคม 2553 ต่อไป  ทั้งสองสถาบันยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ โดยจัดทำโครงการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูลและประกวดภาพถ่าย ศาสนากับวัฒนธรรม อีกทั้งสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างบุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา และรองศาสตราจารย์ ดร.กุลิสรา  กฤตวรกาญจน์  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าทางคณะการสื่อสารมวลชน จะนำนักศึกษามาร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยสยาม ในโครงการดังกล่าวต่อไป

           

 

Last Updated ( Friday, 27 August 2010 19:36 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo