มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

E-mail Print PDF

alt

     ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้ประเมิน "การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558" (คลิกอ่านรายละเอียด)

      ณ ห้องสหัสวรรษ อาคาร 19 ชั้น 19 กำหนดการประเมินคุณภาพมี 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้จะมีการประเมินศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์บุคคล การเยี่ยมชมคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ คณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธาน) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ) รศ.ชาญ ถนัดงาน (กรรมการ) ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (กรรมการ) และ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Friday, 28 October 2016 12:18 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo