มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home >

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

E-mail Print PDF

 alt

    วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 (คลิกอ่านรายละเอียด)

   ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ มหาวิทยาลัยสยามได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านการท่องเที่ยวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญมานานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา เมื่อได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร แล้วได้พระราชทานความรู้ที่ทรงได้รับมานั้นแก่ปวงชนชาวไทยอย่างถูกต้อง ลึกซึ้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาแผ่นดินตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

   พิธีประทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 41 เข้ารับปริญญาบัตรในแต่ละคณะ และสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 3,066 คน โดยจำแนกเป็นปริญญาระดับต่างๆ ดังนี้

        ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 25 คน
        ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 254 คน
        ปริญญาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 114 คน
        ปริญญาบัณฑิต จำนวน 2,673 คน

alt

alt

    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้พระโอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ท่านทั้งหลายต่างได้รับปริญญาบัตร อันแสดงถึงความสำเร็จการศึกษาวิชาการขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือเป็นผู้มีเกียรติภูมิที่น่าชื่นชมยินดี การเป็นผู้มีเกียรติภูมินั้น มิได้หมายเพียงเป็นผู้มีวิชาความรู้เท่านั้น หากยังรวมถึงเป็นผู้มีจิตสำนึกและตัวตน โดยคิด ทำ พูด แต่สิ่งที่ถูกที่ควร และเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ บุคคลที่ปฏิบัติตนได้เช่นนั้น ย่อมเป็นผู้ได้รับเกียรติการยกย่องเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของบุคคลทั่วไป ฝึกฝนอบรมตน พัฒนาความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าบังเกิดผลสำเร็จ ความรุ่งเรืองแก่ตน สังคม ตลอดถึงประเทศชาติต่อไป”

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Last Updated ( Friday, 23 June 2017 09:13 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo