มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย >

สภามหาวิทยาลัย

E-mail Print

alt

รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข                                         นายกสภามหาวิทยาลัย

2.ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย                            นายกสภามหาวิทยาลัยเกียรติคุณ

3.ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อำนวย วีรวรรณ                          นายกสภามหาวิทยาลัยเกียรติคุณ

4.ดร.เกษลัย มงคลวนิช                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยเกียรติคุณ

5.ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม สุวัตถี                                              กรรมการสภามหาวิทยาลัย

6.ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ                                         กรรมการสภามหาวิทยาลัย

7.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ                             กรรมการสภามหาวิทยาลัย

8.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์         กรรมการสภามหาวิทยาลัย

9.รองศาสตราจารย์ น.พ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร                          กรรมการสภามหาวิทยาลัย

10.ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร                                       กรรมการสภามหาวิทยาลัย

11.รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช                               กรรมการสภามหาวิทยาลัย

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วิริยะสมบูรณ์                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัย

13.ดร.พิสิษฐ์ จิรภิญโญ                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัย

14.อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช                                                กรรมการสภามหาวิทยาลัย

15.อาจารย์พุทธพงศ์ โล่โชตินันท์                                              กรรมการสภามหาวิทยาลัย

16.นายวิฑิต ลีนุตพงษ์                                                           กรรมการสภามหาวิทยาลัย

17.นายถาวร ตันติพงศ์อนันต์                                                   กรรมการสภามหาวิทยาลัย

18.นายมนนเทพ พรประภา                                                     กรรมการสภามหาวิทยาลัย

19.นางสาวศจีพัต พรประภา                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัย

20.ดร.รัตนา ศรีเหรัญ                                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัย

21.อาจารย์พรสวรรค์ พานิชชีวะ                                              เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Last Updated ( Friday, 02 September 2016 13:34 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo