มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ประวัติความเป็นมา ปนิธาน / วิสัยทัศน์ >

ปณิธาน / วิสัยทัศน์

E-mail Print

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ.2554-2558

ปรัชญา
 “ปญฺญา นรานํ รตนํ”  ซึ่งหมายความว่า  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิต  มีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์

วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและ ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ

พันธกิจ
 มหาวิทยาลัยสยาม  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้  มีทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทำงานในบริบทของโลกาภิวัตน์  มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม       มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการดำเนินการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์
 1.  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยเน้นความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและเครือข่ายทางสังคมเพื่อสาร้างความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานในบริบทของโลกาภิวัตน์
 2. หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 3.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 4.  เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  รวมทั้งจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ  หน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม
 5.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้งยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม

เป้าหมายในการพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสยาม  ปีการศึกษา  2552-2554 
1. การเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี
  1.1  สาขาวิชาศิลปกรรมและการออกแบบ  คณะใหม่
  1.2  สาขาวิชากายภาพบำบัด   คณะใหม่
 2.  การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
  2.1  สาขาวิชาการจัดการอาคาร  (Facility Management)
 3.  ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (National Qualification Framework)  และมาตรฐานในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
 4.  การเพิ่มจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาในอัตราร้อยละ  20  ต่อปี รวมทั้งพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบอื่นๆ เสริมกับการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
 5.  การพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้แบบ  Dual Mode : Synchronous และ  Asynchronous Learning รวมทั้งการศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
 6.  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี
 7.  ลดจำนวนนักศึกษาตกออกลงโดยเฉลี่ยร้อยละ  10  ต่อปี
 8.  พัฒนาศักยาภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการให้ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์รุ่นใหม่ หรือรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ลำดับที่ 1-80 ของโลก  อย่างน้อยคณะละ  1-2 คน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Special Track) เพื่อส่งเสริมอาจารย์เหล่านี้ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในอาชีพ
 9. ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ในด้านหลักสูตรผู้สอน วิธีการสอน และกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการศึกษาภาษาต่างประเทศที่สอง นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียน
 10. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน การสอน รายวิชาชีพ โดยเน้นให้มีสมรรถนะในการสอบ  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสอบเพื่อวัดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องของแต่ละสาขา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตสามารถสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในครั้งแรกที่สอบ
 11.  เพิ่มจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ตรงสาขาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ  15  ต่อปี ทั้งนี้   อย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารย์จำนวนดังกล่าวควรสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ   ในการสอน
 12. เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  จดทะเบียนสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร  หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติร้อยละ  10  ต่อปี โดยในจำนวนดังกล่าว  อย่างน้อยร้อยละ 40 ควรเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายในการพัฒนา  รวม  6  ด้าน

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
 การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเชิงวิชาการ  เชิงวิชาชีพ  และความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

 กลยุทธ์
 1.1  สรรหานักศึกษาและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่างๆ  ประมาณร้อยละ 5  ของนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี ทั้งนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่รับทุนจะต้องมีผลสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด  จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถสูง  เพื่อให้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 1.2  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยเน้นการหล่อหลอม ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 เพิ่มเติม จากภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจัดให้มีรายวิชาการบริหารสังคม    เชิงปฏิบัติ
 1.3  จัดทำบทเรียนในลักษณะ E-learning ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกรายวิชา รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของบทเรียน e-learning เป็นระยะ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียน  2  ระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ
 1.4  เน้นบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการจัดทำข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้ของนักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งช่องทางการติดต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชา
 1.5  จัดให้มีคณะกรรมการจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปรับทิศทางการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งทิศทางกิจกรรมและความร่วมมือต่าง ๆ
 1.6  พัฒนาความพร้อมสำหรับการทำงานและการเลือกอาชีพ  (Employability & Career Development) ให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมสหกิจศึกษา โดยเน้นในเรื่องคุณภาพของนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์จากสหกิจศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ให้สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาบังคับเพิ่มขึ้น รวมทั้งเน้นให้มีการสอบวัดและประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก และการใช้ข้อมูลจากสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน
 1.7 พัฒนาการศึกษาที่บูรณาการกับการทำงานในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมกับการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 1.8 ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาชีพ โดยเน้นให้บัณฑิตสามารถสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการประกอบวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 จากบัณฑิตที่   เข้าสอบในแต่ละครั้ง
 1.9 จัดให้มีหน่วยงานที่เสริมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  โดยให้การฝึกอบรม คำปรึกษาตลอดจนการวัดสมรรถนะที่จำเป็น และการออกใบรับรอง
 1.10 จัดให้มีการกำหนดประกาศนียบัตรวัดสมรรถนะที่นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาควรสอบผ่าน พร้อมกับกำหนดมาตรการ และกิจกรรมในการสนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการสอบประกาศนียบัตรเหล่านั้น
 1.11 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการการขอรับรองวิทยะฐานะจากองค์กรในระดับสากลในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
 การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ  ผลงาน  และสมรรถนะในการสอนโดยใช้กระบวนการ และกิจกรรมการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย การจัดการการเรียนรู้  (Learning Facilitator) ในบริบทใหม่

 กลยุทธ์ 
 2.1 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการสอน  การจัดการการเรียนรู้  รวมทั้งการจัดทำ  Courseware  ให้แก่คณาจารย์  ทั้งนี้เพื่อให้มีความสามารถในการจัดทำบทเรียนในลักษณะ e-learning ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนในแต่ละรายวิชา  และให้อาจารย์มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน     จากกิจกรรมการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
 2.2 ทำการวิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity) ความเชี่ยวชาญ (Competency) ของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชารวมทั้งหาระดับของผลิตภาพ (Productivity Level) ช่องว่างด้านสมรรถนะ (Competency Gap) และใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และครอบคลุม
 2.3  ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับการที่แต่ละภาควิชาจะต้องมีผู้สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ  และการจัดให้มีช่องทางพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านวิชาการสูงเป็นกรณีพิเศษ
 2.4  ส่งเสริมบทบาทของอาจารย์ทุกคนในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา  จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่คณาจารย์ทุกคน ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทดสอบวัดสมรรถนะ โดยใช้ระบบ Pay for Performance เป็นแรงจูงใจ
 2.5  สนับสนุนให้อาจารย์มีความใกล้ชิดกับสถานประกอบการผ่านกิจกรรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา  การถ่ายโอนและตัดต่อเทคโนโลยีและองค์ความรู้  ตลอดจนการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจได้มีผลงานวิชการ และ/หรือ นวัตกรรมที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 1 ผลงาน/ปีการศึกษา
 2.6 กำหนดให้แต่ละสาขาวิชาได้มีกิจกรรม หรือ นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มความพร้อมของนักศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการ ด้านการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทำให้เกิดนวัตกรรม หรือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 โครงการ
 2.7 ปรับปรุงระบบการประเมินความดีความชอบของคณาจารย์ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียน  การสอน และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมีการให้รางวัลอาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 พัฒนาคุณภาพและจำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมโดยการกำหนดทิศทางและโจทย์ของการวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัย  การร่วมกำหนดโจทย์วิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมสหกิจศึกษาและการบริการชุมชน  และการตีพิมพ์  และเผยแพร่สู่วงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งการเชื่อมโยงการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

กลยุทธ์
3.1 จัดหาพัฒนาแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ให้คณาจารย์และนักวิจัยได้เข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ยังขาดสมรรถนะในการทำวิจัย รวมทั้งให้แต่ละสาขาได้มีการรวมรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เผยแพร่แก่อาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษา และ บุคคลภายนอก
 3.3 ให้แต่ละสาขาวิชาได้มีการกำหนดการบูรณาการผลงานวิจัยทั้งจากแหล่งภายใน / ภายนอกประเทศ รวมทั้งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้ากับการเรียนการสอน รวมทั้งจัดทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของสาขาวิชาเพื่อรับใช้สังคม
 3.4 ในแต่ละปีการให้คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมโจทย์การวิจัยประจำปี ประกาศให้อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษได้ทราบ และเสนอโครงการวิจัย
 3.5 ในแต่ละปีการศึกษาให้แต่ละสาขาวิชาร่วมกับโครงการสหกิจศึกษากำหนดโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับสถานประกอบการในลักษณะของการวิจัยร่วม หรือการวิจัยที่ได้โจทย์วิจัยจากสถานประกอบการอย่างน้อย 1 โครงการวิจัย
 3.7 สำหรับสาขาวิชาที่ไม่มีนักศึกษาสังกัดโดยตรงให้ร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางสังคม จัดทำโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างน้อย 1 โครงการ
 3.8 ให้บัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชา รวบรวมผลงานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3.9 ให้แต่ละสาขาวิชาจัดให้มีการจัดทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของรายวิชาที่เปิดสอน พร้อมทั้งการจัดทำโครงการเพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
 3.10 จัดให้มีอาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์ในการวิจัยสอน และดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมผลิตภาพในการวิจัยของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักศักษาที่เลือกแผนทำวิทยานิพนธ์ และที่เลือกแผนการทำการวิจัยส่วนบุคคล
 3.11 กำหนดให้อาจารย์ประจำทุกท่านที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ผลงานในแต่ละปีการศึกษา
 3.12 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพ และการจัดลำดับคุณภาพของผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมทั้งกำหนดคุณภาพของวารสารที่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเผยแพร่ รวมทั้งการมอบรางวัลผลงานที่มีคุณภาพ
3.13 จัดหางบประมาณจากภายนอก รวมทั้งจัดสรรงบประมาณจากภายในเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างระบบแรงจูงใจแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในเป้าหมาย
3.14 จัดให้มีการประชุมทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยที่จัดทำโดยคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการภายนอก เพื่อเสนอผลงานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้น

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ และร่วมมือกับเครือข่าย และ สถานประกอบการในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดการฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ

กลยุทธ์
4.1  จัดให้มีการประชุม Business University Forum of Thailand ขึ้น อย่างน้องปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
4.2  ร่วมมือกับ Association of Universities of Asia and the Pacific-AUAP ในการดำเนินการจัดตั้ง และดำเนินกิจกรรมด้าน Executive and Professional Development Center เพื่อพัฒนาผู้บริหารและนักวิชาชีพในภูมิภาค
4.3  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งจัดตั้งศูนย์   บ่มเพาะทางธุรกิจสำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ในลักษณะ After Sale Service
4.4 จัดตั้งศูนย์บริการสาขาต่างๆ พร้อมจัดกิจกรรมการบริการสังคมในลักษณะสหวิชาชีพ  โดยเน้นความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
4.5  จัดให้มีการพัฒนา Siam Open Learning Space ผ่านทางเว็บไซต์ และ Mobile Application ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้โดยให้แต่ละสาขาวิชาได้จัดให้มีรายวิชา e-learning อย่างน้อยสาขาวิชาละ 4 รายวิชา
4.6 ส่งเสริมให้แต่ละคณะได้จัดให้มี Business University Forum ในสาขาวิชาที่คณะนั้น ๆ รับผิดชอบเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ
4.7 จัดให้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในประเทศอาเซียน เพื่อจัดให้มี ความร่วมมือในด้านการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝึกอบรมระยะสั้น โดยจัดให้มีพันธมิตรยุทธศาสตร์ ใน   แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน
4.8 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการองค์ความรู้ การป้องกัน และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย หน่วยป้องกันอาคารสถานที่และกรรมการฝ่ายสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยงานสหกิจศึกษาและบริการข้อมูลเกี่ยวักบสถาบัน หน่วยปฎิบัติการโดยให้คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ไปประยุกต์วิชาการเข้าสู่การปฎิบัติ
4.9 จัดตั้งหน่วยงานด้านส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม    โดยรวบรวมงานด้าน SIFE  ด้านส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ประสานงาน จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม และกิจกรรม ตลอดจนการออกประกาศนียบัตร
4.10 พัฒนาสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับสากล

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
 บูรณาการหลักปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน   การบริการทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนานักศึกษา บุคลากร ให้ยอมรับ และเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม

 กลยุทธ์
5.1 ผลักดันให้โครงการจัดสอน และสอบธรรมศึกษาให้เป็นโครงการต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยรักษาคุณภาพของกิจกรรมในมหาวิทยาลัยสยามในฐานะผู้นำ ให้อยู่ในระดับสูง
5.2 บูรณาการหลักพุทธปรัชญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งนี้โดยเน้นแก่นและสาระมากกว่าพิธีการ
5.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Global Civil Society-GCS ประเทศไทยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความเชื่อ
5.4 พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสยามให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกรุงธนบุรี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
5.5 สรรหาและให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง
5.6 ส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้ และวิจัยรวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรมและกฎหมาย ของประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
5.7 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตรในอาเซียนอย่างน้อยประเทศละ 1 แห่ง
5.8 จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยจัดการเรียนรายวิชาสอนทั่วไปในระดับปริญญาตรี และงานวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา จัดให้มีการปรับปรุงเค้าโครงการสอนโดยบรรจุความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรายวิชาต่างๆ

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยผ่านระบบบริหารจัดการกลยุทธ์

กลยุทธ์
6.1 ปรับปรุงระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่ผลลัพธ์ และประสิทธิภาพ           ปรับระบบงานโดยเน้นการให้บริการที่จุดเดียวหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง Benchmark กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
6.2 เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นที่ประทับใจแก่นักศึกษา และผู้รับบริการอื่น ๆ  โดยมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลนโยบายดังกล่าว
6.3 พัฒนาระบบตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การทดลองงาน และการประเมินผลงานบุคลากร โดยเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก รวมทั้งจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจในหน่วยงานบริการในทุกมิติ (360 องศา)
6.5 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอกผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สยามนิทัศน์ และตลาดนัดอุดมศึกษา เป็นต้น
6.6 บูรณาการการประกันคุณภาพและการประเมินให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
6.7 จัดทำระบบพัสดุที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับระบบหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.8 จัดให้มีระบบบัญชีเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยเห็นการวิเคราะห์กับทุนและรายได้ของ   แต่ละคณะและสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ
6.9 จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะและรายวิชา เพื่อลดอัตราการลาออกของนักศึกษา
6.10 จัดให้มีการจัดทำผลลัพพ์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนในทุกรายวิชา รวมทั้งให้แต่ละรายวิชาจัดระบบการบริหารการเรียนในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้
6.11 จัดให้มีการประเมินผู้บริหารในทุกระดับโดยยึดหลักการประเมินคือ ระดับคุณภาพ อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา สถานการณ์ด้านการเงิน ประสิทธิภาพของการบริหารและหลักธรรมาภิบาล
6.12 จัดทำระบบการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนที่ครอบคลุมเฉพาะระดับการศึกษาแบบปกติ และให้ครอบคลุมที่พิจารณานอกเหนือจากการทำงาน อาทิ เช่น ความสามารถด้านภาษา สารสนเทศ และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
6.13 จัดให้มีระบบนักศึกษาช่วยงานของมหาวิทยาลัย (Siam Student Assistant) โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงตามที่ปฎิบัติงานจริง เมื่อช่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน วิเทศสัมพันธ์ งานดูแลห้องคอมพิวเตอร์ และงานช่วยสอนการทดลองต่าง ๆ เป็นต้น
6.14 จัดให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล Online ของคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม โดยให้ศูนย์สารสนเทศวิชาการ ร่วมกับแผนกบุคคลและสำนักทะเบียนและวัดผล รับผิดชอบในการดำเนินการ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
6.15 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสาย  ลงทะเบียนเพิ่มเติมและชำระค่าเล่าเรียนปกติและ     On-line ตั้งแต่ 1 ระบบการลงทะเบียนปกติและ On-line รวมทั้งการชำระค่าบำรุง สามารถดำเนินการตามปกติตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป


 


   

Last Updated ( Wednesday, 23 November 2011 07:38 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo