มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิติศาสตร์ (Law)
เตรียมพื้นฐานกฎหมายเข้มแข็ง หล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี 

Bachelor of Law Program

*มีภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคสมทบ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 33,150 บาท

เรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ