ภายในมหาวิทยาลัย Campus


 

มหาวิทยาลัยสยาม : นวัตกรรมสำหรับอนาคตเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.​๒๕๒๖ โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม" และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสยาม" ในลำดับต่อมา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นอธิการบดี

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษารวมกว่า 10,000 คน มีนักศึกษานานาชาติกว่า 500 คนจากกว่า 50ประเทศทั่วโลก เรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 46 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 15 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ (เปิดรับปีการศึกษา 2566 ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 75,000 คน

มหาวิทยาลัยสยาม ติดอันดับ TOP 5 มหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย  และอันดับที่ 76 ของมหาวิทยาลัย 1,183 แห่งทั่วโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืนของ UI GreenMetric ประจำปี 2023 ด้วยคะแนน 8,525 สูงกว่าปี 2022 ถึง 325 คะแนน และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ1 ของไทยด้านความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสยาม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ และบัณฑิต ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ จะสร้างความตระหนักรู้ให้บัณฑิต สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก

แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ไม่เพียงปฏิบัติในสถาบันการศึกษาเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานในโครงการร่วมกับเขตภาษีเจริญ ธนาคารออมสิน องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ ในการพัฒนาความยั่งยืนไปด้วยกัน

Siam University : Innovation for Sustainability Achievement

Founded officially in 1973 by Mr. Narong Mongkhonvanit PhD, Siam University established itself as a fully organized, private higher education institution of Bangkok under government regulation since 1986. With Air Chief Marshal Chalit Pukbhasuk, the Member of the Privy Council as Chairperson of the University Council and Mr. Pornchai Mongkhonvanit PhD, as President, Siam University has so far produced more than 75,000 graduates for Thailand. 

In 2022, the campus of Siam University in Bangkok, supports 10,000 Thai, 500 students from overseas. The university provides Bachelor’s Degrees, Master’s Degrees and Doctoral Degrees in 46 programs, 15 Faculties and 1 Graduate School. A great number of programs are linked internationally with student exchange programs in Asia, Africa, Europe and the US. 

Siam University was ranked Top 5 Sustainable Universities of Thailand, 76 th world rankings of 1183 sustainable universities, by UIGreenMetric in 2023. Also #1 of Thailand private universities.

With sustainability serving as one of our key principles, Siam University lecturers, students and officials have been working as one team with the local people of Phasicharoen district, Goverment Saving Bank and other government or private sectors. Our partnership with the local people save the environment and cultivate sustainable ideas through the use of creating innovative tooling and shared responsibilities.

We hope to continue to increase and promote sustainability throughout the University campus and beyond, to be and to create leaders in this field.

 

The deity symbol of Siam University representing creator especially in Engineering field.