มหาวิทยาลัยสยาม
คณะรัฐศาสตร์ (Political Science)
รอบรู้งานการปกครอง พัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี

Bachelor of Political Science Program in Government

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 38,550 บาท


รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 65,000 บาท


รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 75,550 บาท

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ