มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
เราแกร่งเมื่อฝึก เราลึกเมื่อทำ เราล้ำเมื่อคิด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 4 ปี

Bachelor of Engineering Programs

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 40,650 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 39,950 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 36,250 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 39,450 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 45,850 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 41,450 บาท

 

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
Bachelor of Science Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 35,000 บาท


หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

Bachelor of Industrial Technology Programs

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 40,250 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 45,050 บาท

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 30,650 บาท

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 40,250 บาท

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)

Master of Engineering Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 39,500 บาท

 

เลือกเรียนปริญญาตรีวิศวะฯกันที่นี่... เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรเทียบโอน และเรียนเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ทางการนำเสนอความคิด และนวัตกรรม
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ สร้างมืออาชีพให้วงการ


 

 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ