มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
เราแกร่งเมื่อฝึก เราลึกเมื่อทำ เราล้ำเมื่อคิด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 4 ปี

Bachelor of Engineering Programs

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 41,400 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 42,200 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 42,200 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 39,400 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 45,800 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 41,400 บาท

 

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
Bachelor of Science Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 35,000 บาท


หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

Bachelor of Industrial Technology Programs

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 40,200 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 45,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 26,600 บาท

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 40,200 บาท

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)

Master of Engineering Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 39,500 บาท

 

เรียนปริญญาตรีวิศวะที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ทางการนำเสนอความคิดและนวัตกรรม
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ


 

 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ