มหาวิทยาลัยสยาม
คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
รอบรู้ภาษา เรียนรู้งานอย่างมืออาชีพ ได้ประสบการณ์จริง เพื่อฐานอนาคตที่แข็งแกร่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  4 ปี

Bachelor of Arts Program in Japanese for Communication

Bachelor of Arts Program in English Business Communication

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน 34,350  บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน 33,750 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม. (สันติภาพศึกษา และการทูต) / M.A. (Peace study and Diplomacy)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน 49,500  บาท

เมื่อเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยว มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันที
เยี่ยมชมเว็บไซต์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน 35,950 บาท

เรียนปริญญาตรีการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนและครูต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ