มหาวิทยาลัยสยาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
รู้มาตรฐานการคุ้มครอง ตอบสนองงานปลอดภัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน 45,000 บาท

เรียนปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยทางด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับการฝึกงาน
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ


 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ