มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
พัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์จักรวาลดิจิทัล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  4 ปี

Bachelor of Science Programs

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 35,450 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 41,450 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 40,250 บาท
*มีหลักสูตรเทียบโอน

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

Bachelor of Business Administration Program  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 37,350 บาท

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  

Master of Science Program 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 40,000 บาท

เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสยาม ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ


 

 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสยาม ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ