มหาวิทยาลัยสยาม
คณะเภสัชศาสตร์ (Pharmacy)
ดูแลผู้ใช้ยา ด้วยวิชาและจรรยาบรรณ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 6 ปี

Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 106,150 บาท

เรียนปริญญาตรีเภสัชฯที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับการทำร้านยา
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ


 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ