มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
SCA (Superstar College of Arts)
สร้างสรรค์ศิลปิน สู่เครือข่ายพันธมิตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน 56,166 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน 56,166 บาท

 

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ