มหาวิทยาลัยสยาม
คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 
สร้างสรรค์สาระ ใช้สื่อทันสมัย เข้าใจผู้รับ

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4 ปี

Bachelor of Communication Arts Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 30,750 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 30,750 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 30,750 บาท

 

 

เรียนปริญญาตรีที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ


2023 SOUTHEAST ASIAN SAMBO CHAMPIONSHIP  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ