มหาวิทยาลัยสยาม
คณะพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)
ศาสตร์แห่งการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี

Bachelor of Nursing Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 39,600 บาท

เรียนปริญญาตรีพยาบาลที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่เข้มแข็งให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์จริงในโรงพยาบาล
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและเป็นมืออาชีพ

  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ