มหาวิทยาลัยสยาม
คณะแพทยศาสตร์ (Medicine)
แพทย์ทรงภูมิปัญญา รอบรู้คู่คุณธรรม ดุจรัตนแห่งสยาม

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) 6 ปี

Doctor of Medicine Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 365,000 บาท
*โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในด้านการเรียนการสอน

เรียนแพทย์ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญและทันสมัย
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นแพทย์มืออาชีพ


 


  

มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครตรง ปีการศีกษา 2566

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ