มหาวิทยาลัยสยาม
คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)
คิดได้ ทำเป็น เน้นเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคสมทบ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 33,700 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 34,900 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 34,900 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 34,900 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 34,900 บาท
*มีหลักสูตรเทียบโอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration Program

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 44,000 บาท

 

 

 

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

  

ที่นี่...เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายให้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ
เพิ่มพูนทักษะความชำนาญ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ